นโยบายความเป็นส่วนตัว

BANGKOK CRAFTER  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ BANGKOK CRAFTER ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า BANGKOK CRAFTER จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ (First Name) นามสกุล (Last Name) วันเกิด (Birthday) ชื่อบริษัท (Company Name) อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ที่อยู่/ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Address/Shipping Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (National ID/Passport number) ความชอบ (Preferences/Favorites)  งานอดิเรก (Hobbies) สไตล์การแต่งตัว เป็นต้น โดย BANGKOK CRAFTER จะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. BANGKOK CRAFTER จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอสินค้าและสิทธิประโยขน์ การวิเคราะห์วิจัยทางการตลาด รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ BANGKOK CRAFTER เท่านั้น
  2. BANGKOK CRAFTER ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ BANGKOK CRAFTER ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ BANGKOK CRAFTER ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ BANGKOK CRAFTER เป็นต้น BANGKOK CRAFTER จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ BANGKOK CRAFTER

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก BANGKOK CRAFTER ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ BANGKOK CRAFTER เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมลแอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน BANGKOK CRAFTER จึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง BANGKOK CRAFTER จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ BANGKOK CRAFTER ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของลูกค้า และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะเยี่ยมชม หรือท่องเว็บไซต

ทั้งนี้ BANGKOK CRAFTER จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ BANGKOK CRAFTER เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ BANGKOK CRAFTER ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

BANGKOK CRAFTER อาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ BANGKOK CRAFTER จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ BANGKOK CRAFTER

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ BANGKOK CRAFTER ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ BANGKOK CRAFTER ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ BANGKOK CRAFTER ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

E-mail : bangkokcrafter@gmail.com