“ผักตบชวา” จัดเป็นพืชน้ำประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวลอยน้ำเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องอาศัยรากยึดเกาะ ซึ่งมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน เช่น ผักปอด สวะ ผักโรค ผักตบชวา ผักยะวา ผักอีโยก เป็นต้น

“ผักตบชวา” จัดได้ว่าเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการ ล่องลอยกระจัดกระจายออกไปตามที่ต่างๆ เป็นมลภาวะทางน้ำ จึงจำเป็นต้อง “ผักตบชวา” มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาใช้รูปแบบต่างๆ งานหนึ่งที่ผักตบชวามาใช้คืองานหัตถกรรมจักสานที่เป็นภูมิปัญญาไทยประดิษฐ์เครื่องจักสานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ เช่น กระจาด กระบุง ตะกร้า

Select your currency
THB บาท ไทย